Podmínky zpracování osobních údajů

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů je nedílnou součástí Obchodních podmínek společnosti Zafix s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 068 08 077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 289289 (dále jen „Zafix s.r.o.“), které upravují podle § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, práva a povinnosti stran při poskytování služeb objednaných klientem od společnosti Zafix s.r.o. prostřednictvím portálu www.zafix.cz.

I. Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí služby 

V případě nákupu služby na www.zafix.cz bude Zafix s.r.o. zpracovávat osobní údaje klienta, a to v rozsahu jméno, příjmení, obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa, telefonický kontakt, heslo pro telefonický kontakt a číslo bankovního účtu (dále jen „osobní údaje“). Zpracování osobních údajů klient bude Zafix s.r.o. provádět za účelem realizace uzavřené smlouvy.

Zpracování osobních údajů zákazníků bude Zafix s.r.o. provádět sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu, 

Za účelem plnění smlouvy Zafix poskytne osobní údaje klienta v nezbytném rozsahu také právní kanceláři a finančním poradcům za účelem zpracování hypotečního úvěru.

Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas klienta.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

II.Zpracování bankovních údajů v souvislosti s odstoupením smlouvy uzavřené prostřednictvím www.zafix.cz

V případě odstoupení od smlouvy na službu zakoupenou na www.zafix.cznebo v případě realizace žádosti o vrácení ceny služby v případě, kdy to umožňují obchodní podmínky,bude Zafix s.r.o. zpracovávat údaje klienta o jeho bankovním spojení, které uvede ve svém odstoupení nebo ve své žádosti. Tyto poskytnuté osobní údaje bude Zafix s.r.o. zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu a jen po dobu nutnou pro provedení příslušné peněžní transakce a současně k prokázání skutečnosti, že uhrazená cena služby byla klientovi vrácena na bankovní účet, který uvedl. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro vrácení uhrazené ceny klientovi bezhotovostním převodem, a jedná se tak o zpracování, ke kterému není třeba souhlasu. Neuvede-li klient v odstoupení číslo bankovního účtu, zašle mu Zafix s.r.o. platbu a účet, ze kterého platbu obdržela.

Zpracování poskytnutých údajů zákazníků o bankovním spojení bude Zafix s.r.o. provádět sama.Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

III.  Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním reklamací

Pokud bude klientem uplatněna reklamace služby, bude Zafix s.r.o. zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti Zafix s.r.o. a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas klienta uplatňujícího reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává společnost Zafix s.r.o. osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas zákazníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti Zafix s.r.o. reklamaci vyřídit.

Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Zafix s.r.o. sama. Bude-li to vhodné či potřebné je společnost Zafix s.r.o.oprávněna předat zpracovávané osobní údaje právní kanceláři a smluvním partnerům pro zpracování a vyřízení reklamace. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

IV.  Zpracování protokolových souborů

V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává Zafix s.r.o. protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů. Protokolové soubory jsou zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky. Protokolové soubory jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy příslušné webové stránky, pokud není uvedeno jinak níže. Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět Zafix s.r.o. sama, anebo tímto pověří třetí osobu.

V rámci zpracování protokolových souborů zpracovává  Zafix s.r.o. následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

 • webová stránka, z níž návštěvník příslušnou webovou stránku www.zafix.cz navštívil;
 • IP-adresa;
 • datum přístupu a doba přístupu;
 • případný dotaz návštěvníka;
 • kód odpovědi http;
 • přenášené skupiny dat;
 • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.

V.  Zpracování osobních údajů pro zasílání reklamních sdělení

V případě zájmu klienta o zasílání reklamních sdělení, bude Zafix s.r.o. za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu, poskytnuté osobní údaje takovéhoto návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu emailové adresy. Pokud poskytne Zafix s.r.o. návštěvník rovněž své identifikační údaje (titul, jméno, příjmení, obchodní firmu, sídlo), zpracovává za uvedenými účely i tyto údaje. Obsah reklamního sdělení může být personalizován na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které Zafix s.r.o. zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách.

Osobní údaje návštěvníka Zafix s.r.o. začne zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní do příslušného formuláře pro objednávku souhlas se zasíláním reklamních sdělení.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět Zafix s.r.o. sama.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu sídla Zafix s.r.o. Bez udělení souhlasu není zasílání reklamních sdělení společností Zafix s.r.o. možné.Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

VI. Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá Zafix s.r.o. na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. 

Klient uzavřením smlouvy s Zafix s.r.o. vyjadřuje souhlas s ukládáním souborů cookies na jeho koncové zařízení. Zároveň tím dává souhlas k propojení jeho osobních údajů, které v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami za účelem naplnění předmětu smlouvy Zafix s.r.o. poskytl, s informacemi obsaženými v souborech cookies, které se ukládají nebo již jsou uloženy na jeho koncovém zařízení. Klient prohlašuje, že tento souhlas dává dobrovolně, vědom si všech informací, zejména výše uvedených údajů, které se do souborů cookies na jeho koncovém zařízení budou ukládat. Tento souhlas klient poskytuje až do doby jeho odvolání.

Návštěvník webových stránek Zafix s.r.o. je před návštěvou stránek www.zafix.cz informován o případném uložení souboru cookies na jeho koncové zařízení s odkazem na webové stránky, kde lze o nich získat podrobnější informace.

Klient i návštěvníci mohou tento souhlas odmítnout prostřednictvím individuálního nastavení ukládání souborů cookies na svém koncovém zařízení (povolení jen pro určité weby), dále prostřednictvím spuštění funkce tzv. anonymního prohlížení v prohlížeči, které jejich koncové zařízení využívá, popř. manuálním smazáním všech či jednotlivých souborů cookies, které jsou v jejich koncovém zařízení již uloženy.

Google Analytics a Google Tag Manager

K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používá společnost Zafix s.r.o. služby Google Analytics a Google Tag Manager, vyvinuté a provozované společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách společnosti Zafix s.r.o. nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google  Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše.

V rámci služby Google Analytics využívá společnost Zafix s.r.o. i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat. 

Google Tag Manager (GTM) je systém pro správu měřicích kódů na webových stránkáchTento postup velice usnadňuje a zrychluje práci s kódy.

Jaké soubory cookies shromažďujeme

Zafix s.r.o. shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ Název Účel Exspirace Přístup k informacím
Marketingové _drip_client_2895834 Používá e-mailingový software Drip pro identifikaci návštěvníka. 2 roky zafix.cz
Statistické _ga Registruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá. 2 roky zafix.cz
Statistické _gat Google Analytics pro regulaci rychlosti zadávání požadavků Session zafix.cz
Statistické _gid Registruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá. Session zafix.cz
Neklasifikované PHPSESSID Používají webové stránky pro svůj provoz. Session zafix.cz
Neklasifikované _hjIncludedInSample Používají webové stránky pro svůj provoz. Session zafix.cz
Neklasifikované last_position Používají webové stránky pro pozicování obrázků.  5 dní zafix.cz
Neklasifikované owiebypwh Používají webové stránky pro svůj provoz. 14 dní zafix.cz
Neklasifikované wfont Používají webové stránky pro zobrazování fotnů. 1 den zafix.cz

Další zpracovatelé cookies

Vezměte prosím na vědomí, že shromážděné cookies soubory jsou zpracovány i dalšími zpracovateli:

 • Google Analytics, AdWords, Google Tag Manager, Google Inc., USA
 • Facebook Inc., California, USA
 • LinkedIn Corporation, Sunnyvale, USA
 • Twitter, San Francisco, Kalifornie, USA 
 • Sklik, Seznam.cz, Praha, ČR
 • Drip, LeadPages, Avenue 81, Inc., USA
 • Hotjar, Hotjar Ltd., Malta

Výše uvedení zpracovatelé osobních údajů dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete na jejich webových stránkách.

VII.  Další práva spojená s ochranou osobních údajů

V případě, že společnost Zafix s.r.o. bude zpracovávat osobní údaje návštěvníků webových stránek, osob volajících na zákaznickou linku, zákazníků či jiných osob v souladu s tímto prohlášením, náleží každému z nich (i) právo na informace o prováděném zpracování jeho osobních údajů, (ii) právo na přístup k jeho osobním údajům, které společnost Zafix s.r.o. zpracovává, (iii) právo na opravu jeho osobních údajů, které společnost Zafix s.r.o. zpracovává, pokud nejsou zpracovávané údaje správné, a (iv) další práva, zejména právo požadovat vysvětlení ve spojení s prováděným zpracováním osobních údajů, stejně jako právo požadovat, aby společnost Zafix s.r.o. provedla příslušnou opravu či doplnění osobních údajů dotčené osoby, právo být zapomenut, právo na omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo vznést námitku.

Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů společností Zafix s.r.o.či v případě uplatnění výše uvedených práv se mohou dotčené osoby obracet na společnost Zafix s.r.o. jakýmikoli prostředky, a to vč. e-mailové adresy.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je platné a účinné od 25.5.2018