Obchodní podmínky

 Obchodní podmínky společnosti Zafix s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 068 08 077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 289289(dále jen „Zafix s.r.o.“), které upravují podle § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, práva a povinnosti stran při poskytování služeb objednaných klientem od společnosti Zafix s.r.o. („smlouva“) prostřednictvím portálu www.zafix.cz (dále jen „obchodní podmínky“).

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Smluvními stranami jsou společnost Zafix s.r.o. jako podnikatel a klient jako spotřebitel nebo podnikatel (dále jen „klient“)

2. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

3. Podnikatelem je osoba, která uzavírá smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání.


II. POUŽITELNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1. Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 4. 2018.
 
2. Toto úplné znění obchodních podmínek je k dispozici v provozovně Zafix s.r.o.  na adrese Kancelář Zafix s.r.o., Národní 364/39, Praha 1 a na webových stránkách www.zafix.cz (dále jen společně „webové stránky“).
 
3. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy. Pokud jsou na webových stránkách zejména v části „Akce“ některá ustanovení upravena odlišně od těchto obchodních podmínek, pak mají taková odchylná ujednání přednost před obchodními podmínkami. 

4. Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webových stránkách v momentě uzavření smlouvy.

5. Zafix s.r.o. je oprávněna jednostranně změnit obchodní podmínky, přičemž úplné znění nových obchodních podmínek uveřejní postupem podle odstavce 2. tohoto článku a tím nahradí stávající obchodní podmínky.

6. V případě změny obchodních podmínek se na klienta a příslušnou smlouvu vztahují obchodní podmínky ve znění, ve kterém byly účinné k okamžiku jejich odsouhlasení klientem.

7. V rámci uzavírání smlouvy a poskytování služeb souhlasí uživatel s použitím komunikačních prostředků na dálku. Za komunikaci dle těchto obchodních podmínek se považuje písemná komunikace prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, kurýrních služeb, či doručená osobně, dále vyplnění příslušné objednávky klientem na rozhraní portálu webových stránek a dále komunikace prostřednictvím e-mailu nebo telefonu, a to za použití e-mailových adres a telefonních kontaktů Zafix s.r.o. uvedených v rozhraní portálu www.zafix.cz a v těchto obchodních podmínkách, e-mailových adres a telefonních kontaktů klienta uvedených klientem v příslušné objednávce či formuláři v rozhraní portálu webových stránek, nebo ve výše uvedené komunikaci každého z nich. Náklady na komunikaci a uzavření smlouvy si nese každá strana sama. Zpráva je v případě e-mailu doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

III. NABÍZENÉ SLUŽBY

1. Služba prodeje nemovitosti zahrnuje tento balíček služeb: stanovení hodnoty nemovitosti na aktuálním realitním trhu, návrh cenové strategie, vlastní webová prezentace nemovitosti, profesionální fotografie, videoprohlídku, profesionální 3D půdorys, placenou inzerci na realitních serverech jako sreality.cz, reality.idnes.cz, realitymix.cz, realcity.cz, ceskereality.cz, reality.cz, annonce.cz apod. po dobu max. 6 měsíců, osobního realitního experta jako osobního poradce, právní služby v podobě přípravy smluv, advokátní úschovu kupní ceny u se Zafix spolupracující advokátní kanceláře, reportování výsledků propagace, organizaci osobních prohlídek, vyjednávání o ceně.  Služba je poskytována za konečnou cenu 29.900,- Kč bez skrytých poplatků. Platba za službu je rozdělena do dvou plateb. První platba ve výši 9.900,- Kč se platí při objednání služby a je nevratná. Druhá platba ve výši 20.000,- Kč je splatná spolu s podpisem kupní smlouvy na nemovitost klienta. Právo na zaplacení druhé platby za tuto službu vzniká i v případě, oddálilo-li se, či zmařilo-li se uzavření kupní smlouvy na nemovitost z důvodů, za něž odpovídá klient. Právo na zaplacení druhé platby vzniká i v případě, došlo-li k uzavření kupní smlouvy na nemovitosti mezi klientem a osobou, kterou vyhledal Zafix s.r.o. ve lhůtě do jednoho roku od ukončení smlouvy mezi klientem a Zafix s.r.o.

IVPRÁVA A  POVINNOSTI KLIENTA

1. Klient bere na vědomí, že:
a)    při poskytování služeb vychází Zafix s.r.o. pouze z informací sdělených mu klientem, přičemž správnost a úplnost informací poskytovatel nezkoumá a předpokládá, že všechny sdělené informace jsou úplné a pravdivé, a že neexistují žádné další právně relevantní informace než ty, které mu byly sděleny,
b)   Zafix s.r.o. při své činnost plně spoléhá na pravdivost a úplnost všech informací a podkladů získaných od klienta; a za případnou nepravdivost nebo neúplnost nenese odpovědnost,
c)    programové vybavení a další součásti vč. foto, video dokumentace a grafického půdorysu nemovitosti, které tvořící rozhraní webových stránek jsou chráněny autorským právem,
d)   Zafix s.r.o. nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do rozhraní webových stránek nebo v důsledku užití rozhraní webových stránek v rozporu s jeho určením,
e)    služby a jejich výsledky jsou určeny pro výlučné použití příslušného klienta a nesmí být předány třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu Zafix s.r.o.,
f)    při poskytnutí služby je Zafix povinnou osobou ve smyslu zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a je oprávněna provést identifikaci uživatele dle tohoto zákona. To platí i v případě, že klient nejedná svým jménem nebo v případě pochybností jakým jménem klient jedná. Klient se zavazuje o tom informovat Zafix s.r.o. a je povinen poskytnout veškerou spolupráci a umožnit identifikaci dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění,
g)    v rámci prodeje nemovitosti dochází k uzavření trojstranné rezervační smlouvy mezi klientem, Zafix s.r.o. a třetí stranou (kupujícím). V případě, že je rezervační smlouva uzavřená a je uhrazené blokovací depozitum a že třetí osoba neuzavře Zprostředkovanou smlouvu - kupní/převodní (ve lhůtě, ve které se k tomu zavázala v Rezervační smlouvě) a Klientovi v takovém případě vznikne právo na smluvní pokutu ve výši depozita dle Rezervační smlouvy, pak se Zafix s.r.o. a Klient výslovně dohodli, že ½ této částky náleží Zafix s.r.o., neboť Zafix s.r.o. vynaložil náklady na inzerci, prohlídky a jiné kroky nutné k řádnému nabízení Nemovitosti a Klient výslovně souhlasí se započtením části nároku Zafix s.r.o. na tuto částku oproti nároku Klienta na vydání depozita
 
2. Klient má právo na odstoupení za podmínek uvedených v čl. IX, práv na reklamaci za podmínek uvedených v čl. X., a právo na poskytnutí služby ve lhůtě dle čl. XIII. těchto obchodních podmínek.

3. Klient není oprávněn:
a)    při využívání rozhraní webových stránek používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jejich provoz;
b)   vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící rozhraní webových stránek;
c)    užívat rozhraní webových stránek nebo služby takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

4. V případě, že klient poruší závazek nenabízet nemovitost prostřednictvím jiné osoby, je povinen uhradit Zafix s.r.o. smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od výzvy Zafix s.r.o. k její úhradě.

V. REGISTRACE

1. K využití služby na webových  stránkách je klient povinen se zaregistrovat. Klient je povinen uvést v registračním dotazníku všechny zde vyžadované osobní údaje pravdivě a bere na vědomí, že Zafix s.r.o. nenese žádnou odpovědnost v případech, v nichž se kterýkoli z takto klientem poskytnutých osobních údajů ukáže jako nepravdivý.

2. Klient je během registrace vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu na webových stránkách. Klient je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zafix s.r.o. neodpovídá klientovi za škody, které mu vzniknou v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

3. Klient nese plnou odpovědnost za veškerá jednání, která jsou z jeho nebo prostřednictvím jeho zákaznického účtu na webových stránkách učiněna. Klient je povinen bez zbytečného odkladu Zafix s.r.o. informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupnění svého hesla nebo obsahu zákaznického účtu třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití zákaznického účtu klienta, je Zafix s.r.o. oprávněn zákaznický účet klienta zablokovat, případně jej vyzvat ke změně hesla.

4. Zafix s.r.o. je oprávněna okamžitě pozastavit či zrušit registraci klienta, pokud se může odůvodněně domnívat, že klient porušuje vzájemné ujednání nebo jedná v rozporu s obecně závaznými právními normami. Zánikem či zrušením registrace nejsou dotčena ta ustanovení těchto podmínek, která vzhledem ke své povaze přetrvávají. Zafix s.r.o. je zároveň z tohoto důvodu oprávněna bezodkladně vypovědět smlouvu.

5. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky služby budou zjišťovány a opravovány na základě e-mailové nebo telefonické komunikace.
 

VI. UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Na webových stránkách uvádí Zafix s.r.o. aktuální nabídku poskytovaných služeb a jejich cenu.

2. Klient má možnost objednat si nabízenou službu prostřednictvím webového formuláře.

3. Poté, co si klient vybere službu, vyplní shrnutí objednávky a uvede své údaje v tomto rozsahu: jméno, příjmení, ulice, město, PSČ, stát, email (dále jen „email klienta“), mobil, pokud jde o právnickou osobu nebo podnikatele pak IČ, příp. DIČ. Následně vybere způsob platby z těchto možností: online platební kartou (ihned), online bankovním převodem (ihned) nebo bankovním převodem (1-2dny). Poté potvrdí svůj souhlas s obchodními podmínkami kliknutím na „Souhlasím s obchodními podmínkami“ a nakonec závazně objedná kliknutím na „ZÁVAZNĚ OBJEDNAT>“. Objednávka je dokončena, jakmile klient obdrží od Zafix s.r.o. potvrzení objednání a zaplacení objednávky a to na email klienta. Následně klient vyplní údaje o své nemovitosti v tomto rozsahu: typ nemovitosti, velikost nemovitosti, ulice, číslo popisné, město, PSČ, země, prodejní cena (dle odhadu Zafix s.r.o. nebo představa klienta) a klikne na „ODESLAT ÚDAJE>“. Po vyplnění a odeslání těchto údajů se klientovi ozve realitní expert, který klientovi pomůže s prodejem nemovitosti. Smlouva je uzavřena v momentě, kdy je klientovi odesláno potvrzení o vyplnění údajů o nemovitosti na email klienta. Smlouva je uzavřena jako výhradní na dobu neurčitou. Po uplynutí 5 měsíců od uveřejnění nabídky na www.zafix.cz, je klient oprávněn ji písemně vypovědět, přičemž výpovědní lhůta činí 1 měsíc počínaje prvním dnem kalendářním měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně. V případě výpovědi se uhrazená platba předem nevrací.

4. Klient ve vztahu k Zafix s.r.o. prohlašuje a zaručuje, že je plně svéprávný a je vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitostí, nebo má jiný právní důvod nakládání s nemovitými věcmi kterých se týkají jím objednávané služby a není dle právních předpisů nebo smluvních ujednání omezen v právu objednat služby a uzavřít smlouvu jménem všech případných spoluvlastníků a stvrzuje, že je jimi řádně pověřen k prodeji. Zafix s.r.o. nenese žádnou odpovědnost v případech, v nichž se kterékoli z těchto prohlášení klienta ukáže jako nepravdivé.

5. Uzavřená smlouva je společností Zafix s.r.o. archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám. 
 

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Zafix s.r.o. klientovi daňový doklad – fakturu a to po uhrazení celkové ceny a zašle jej v elektronické podobě na emailovou adresu klienta.
 

VIII. LHŮTY PRO POSKYTNUTÍ SLUŽBY

1. Místem dodání služby je email klienta, nedohodnou-li se Strany jinak. 

2. Nejedná se  o opakované dodávky služeb.

3. Lhůta k plnění je závislá na složitosti prodeje a časových možnostech Zafix s.r.o. V běžných případech poskytne Zafix s.r.o. službu klientovi do 14 pracovních dnů od uhrazení první části platby. Klient souhlasí s dřívějším dodáním služby i před uplynutím lhůty 14- ti dnů od objednání služby. V tomto případě žádá klient zvolením této služby výslovně o poskytnutí služby ihned po uzavření smlouvy. 

4. Společnost Zafix s.r.o. není ve vztahu ke klientovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

5. Lhůty pro poskytnutí objednané služby se přiměřeně prodlouží, pokud klient uvede nesprávně nebo neúplně některou z požadovaných informací a to až do doby, kdy dojde ze strany klienta k nápravě tohoto stavu.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ SE SPOTŘEBITELEM

1. V případě, že klient uzavřel smlouvu jako spotřebitel, vztahuje se na něj zákonná ochrana spotřebitele. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a na klienta se nevztahuje ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

2. Klient spotřebitel má především:
a)    právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail nebo internetový obchod (odst. 3 tohoto článku těchto obchodních podmínek);
b)   právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní);
c)     právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy Českou obchodní inspekcí. Toto právo může klient uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u Zafix s.r.o. poprvé uplatnil právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

3. Klient, který je spotřebitelem, má právo od smlouvy odstoupit v zákonné lhůtě 14 dní, to ale neplatí v případě, kdy je před uplynutím této lhůty s výslovným souhlasem klienta započato s poskytováním služby dle smlouvy (tj. pokud již  Zafix s.r.o. kontaktoval klienta ohledně přípravy požadované služby, klient již obdržel službu, nebo její část a to především poskytnutí vypracování profesionální fotodokumentace, profesionální video dokumentace nemovitosti Zafix s.r.o.).

4. Klient podnikatel nemá právo odstoupit od smlouvy postupem dle odst. 3 tohoto článku.

 X. REKLAMACE

1. Zafix s.r.o. postupuje při poskytování služeb vždy nestranně, nezávisle, chrání a prosazuje práva a oprávněné zájmy klienta, a jedná s řádnou péčí a svědomitě. 

2. Klient má právo uplatnit vady nebo stížnosti na poskytnutí objednané služby prostřednictvím e-mailu: info@zafix.cz.

3. Reklamace musí obsahovat specifikaci poskytnuté služby, popis tvrzených nedostatků, případně návrh na způsob vyřízení reklamace.

4. Zafix s.r.o. se zavazuje řešit reklamaci klienta bez zbytečného prodlení nejpozději však do třiceti dnů, vyřídit. O všech krocích v rámci vyřízení reklamace Zafix s.r.o. informuje klienta emailem.

XI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Za účelem realizace smlouvy bude Zafix s.r.o. zpracovávat nezbytné osobní údaje klienta dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady EU š. 2016/679, a to v rozsahu a způsobem uvedeným v Prohlášení o ochraně osobních údajů, které je neoddělitelnou součástí těchto obchodních podmínek, a které je dostupné zde.

2. Vyplněním registračního formuláře, odesláním objednávky a uzavřením smlouvy vyslovuje klient souhlas s podmínkami zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, jak jsou uvedeny v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

3. Klient bere na vědomí, že Zafix s.r.o. má právo i bez souhlasu klienta zpracovávat jeho osobní údaje k uskutečnění plnění smluvních a zákonných povinností. Klient bere na vědomí, že Zafix s.r.o. je oprávněna mu zasílat obchodní sdělení jen s jeho výslovným souhlasem. Klient uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení do příslušného formuláře pro objednávku. Z odběru obchodních sdělení se může klient odhlásit tím, že Zafix s.r.o. kontaktuje emailem nebo telefonicky. 

4. Za účelem ochrany osobních údajů při telefonické komunikaci klient při prvním kontaktu zvolí heslo, které bude Zafix s.r.o. následně používat pro ověření identifikace klienta.

5. Pokud při plnění smlouvy vznikne potřeba znalosti jiných osobních údajů, než které jsou uvedeny v Prohlášení o ochraně osobních údajů, je klient povinen tyto Zafix s.r.o. sdělit. Zafix s.r.o. se zavazuje tyto osobní údaje použít jen pro účel, který jejich potřebu vyvolal. 

 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zafix s.r.o. je oprávněna k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce; v případě, že je vyhotoveno více jazykových verzí, česká jazyková verze je vždy rozhodující.

3. Vztah dle smlouvy a těchto obchodních podmínek se řídí českým právem. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek nebo smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.  

4. Názvy článků těchto obchodních podmínek nemají právní, ale pouze orientační význam. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Zafix s.r.o. v elektronické podobě a bude poskytnuta na písemnou výzvu klientovi, přičemž poskytovatel může žádat úhradu oprávněných a odůvodněných nákladů za takové poskytnutí. 

5. Tyto obchodní podmínky, služba a její výsledek jsou chráněny autorským právem (v příslušném rozsahu dovoleném právními předpisy), nemohou být měněny, kopírovány, rozmnožovány, šířeny nebo použity žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu nebo ve prospěch či neprospěch třetí strany bez písemného souhlasu Zafix s.r.o..

Naposledy aktualizováno 19. 8. 2019